What is Vaja?

การสื่อสารด้วยเสียงพูดเป็นรูปแบบการสื่อสารพื้นฐานที่สำคัญที่ทำให้ผู้รับสารสามารถเข้าถึงข่าวสารที่ต้องการสื่อได้ง่ายและมีประสิทธิภาพ โดยไม่ต้องพึ่งพาจอภาพ เทคโนโลยีสร้างเสียงพูดจากข้อความ (Text-to-Speech synthesis: TTS) จึงเป็นเทคโนโลยีสำคัญที่จะเป็นเครื่องมือช่วยประชาสัมพันธ์ข่าวสารได้ในทุกพื้นที่ โดยสามารถสื่อสารเข้าถึงได้ทั้งกรณีเฉพาะบุคคลหรือการประกาศแบบวงกว้างในที่สาธารณะ โดยให้ระบบคอมพิวเตอร์สร้างเสียงคำพูดเพื่ออ่านข้อความตามที่กำหนดแบบอัตโนมัติเพื่อตอบสนองผู้รับสารหรือลูกค้าแบบทันทีทันใด ปรับเปลี่ยนได้ทันต่อแหตุการณ์ และเหมาะสมตามสถานการณ์ ซึ่งมีจุดเด่นที่เหนือกว่าการใช้เสียงที่บันทึกไว้ล่วงหน้า

ซอฟต์แวร์สร้างเสียงพูดแบบสองภาษา วาจาเวอร์ชั่น 8.0 เป็นโปรแกรมเครื่องมือเวอร์ชั่นใหม่ (2561) ที่ถูกวิจัย พัฒนา ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงกระบวนการสร้างเสียงพูดที่ใช้งานอยู่ในเวอร์ชั่นเดิมให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพและถูกต้องมากยิ่งขึ้น โดยการพัฒนาได้เข้าไปแก้ไขและปรับปรุงในทั้ง 3 ส่วนสำคัญของกระบวนการสร้างเสียงพูดจากข้อความภาษาไทย อันได้แก่ ส่วนประมวลผลข้อความ, ส่วนแปลงข้อความเป็นสัญรูปหน่วยเสียง และส่วนสังเคราะห์เสียง ซึ่งในส่วนประมวลผลข้อความ วาจา 8.0 นี้ ได้เสนอการใช้งานหน่วยย่อยพื้นฐานของการอ่าน มาช่วยในการตัดแบ่งเพื่อสร้างเสียงอ่านให้ถูกต้อง ที่เรียกว่า พยางค์เสมือน (pseudo syllable) ในส่วนของการแปลงข้อความเป็นสัญรูปหน่วยเสียง วาจา 8.0 นี้ได้วิจัยและนำเสนอแนวทางใหม่โดยอาศัยเทคนิคการรู้จำสายอักษรและคาดเดาสายสัญรูปเสียง (sequence-to-sequence) ที่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้คุณสมบัติทางภาษาศาสตร์ของแต่ละอักขระที่ผสมอยู่ในคำมาร่วมในการสอน CRFs ที่ใช้ในการคาดเดาสัญรูปเสียงด้วย และในส่วนสุดท้าย ส่วนการสร้างเสียงพูด วาจา 8.0 ได้นำเอาเสียงจากฐานข้อมูลเสียงสองภาษามาใช้งานเพื่อให้ได้เสียงสังเคราะห์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่ให้เสียงได้ทั้งเสียงผู้หญิงและเสียงผู้ชาย โดยทั้งสามส่วนถูกประกบรวมกันเพื่อทำงานได้อย่างถูกต้องทั้งบน Windows และ Linux

Listen to our synthesis voices

Vaja 7 SAPI

Sentence 1

Script

" ข้อความในโทรศัพท์ คุณมีข้อความใหม่ 1 ข้อความ และมีการแจ้งเตือนจาก Messenger จาก 02 777 7777 ใช้ OTP 161817 (Ref RG9R) เพื่อสมัคร App SCB Easy ใน 5 นาที ห้ามบอก OTP นี้แก่ผู้อื่น ไม่ว่ากรณีใด คุณจะตอบกลับหรืออ่านอีกครั้ง หรือไปที่การแจ้งเตือนอื่นต่อก็ได้ "

#kh-@@-z^-2|khw-aa-m^-0|*n-a-j^-0|*th-oo-z^-0|r-a-z^-3|s-a-p^-1|*$3-$3-$3-$3|*kh-u-n^-0|*m-ii-z^-0|*kh-@@-z^-2|khw-aa-m^-0|*m-a-j^-1|*n-v-ng^-1|*kh-@@-z^-2|khw-aa-m^-0|*$-$-$-$|*l-x-z^-3|*m-ii-z^-0|*k-aa-n^-0|*c-xx-ng^-2|*t-vva-n^-0|*c-aa-k^-1|*$-$-$-$|*m_e-eh_e-s1|s_e-ax_e-n_e-s0|jh_e-er_e-s0|*$3-$3-$3-$3|*c-aa-k^-1|*s-uu-n^-4|s-@@-ng^-4|*$-$-$-$|*c-e-t^-1|c-e-t^-1|c-e-t^-1|*$-$-$-$|*c-e-t^-1|c-e-t^-1|c-e-t^-1|c-e-t^-1|*$3-$3-$3-$3|*ch-a-j^-3|*$-$-$-$|*ow_e-s1|t_e-iy_e-s1|p_e-iy_e-s1|*$-$-$-$|*n-v-ng^-1|*h-o-k^-1|*n-v-ng^-1|*p-xx-t^-1|*n-v-ng^-1|*c-e-t^-1|*$-$-$-$|*r_e-eh_e-f_e-s1|*$-$-$-$|*aa_e-r_e-s1|jh_e-iy_e-s1|*k-aa-w^-2|*aa_e-r_e-s1|*$3-$3-$3-$3|*ph-vva-z^-2|*s-a-z^-1|m-a-k^-1|*$-$-$-$|*ae_e-p_e-s1|*eh_e-s_e-s1|s_e-iy_e-s1|b_e-iy_e-s1|*iy_e-s1|z_e-iy_e-s0|*$-$-$-$|*n-a-j^-0|*h-aa-z^-2|*n-aa-z^-0|th-ii-z^-0|*$3-$3-$3-$3|*h-aa-m^-2|*b-@@-k^-1|*$-$-$-$|*ow_e-s1|t_e-iy_e-s1|p_e-iy_e-s1|*$-$-$-$|*n-ii-z^-3|*k-xx-z^-1|*ph-uu-z^-2|*z-vv-n^-1|*$-$-$-$|*m-a-j^-2|w-aa-z^-2|*k-@@-z^-0|r-a-z^-3|n-ii-z^-0|*d-a-j^-0|*$3-$3-$3-$3|*kh-u-n^-0|*c-a-z^-1|*t-@@-p^-1|*kl-a-p^-1|*r-vv-z^-4|*z-aa-n^-1|*z-ii-k^-1|*khr-a-ng^-3|*$-$-$-$|*r-vv-z^-4|*p-a-j^-0|*th-ii-z^-2|*k-aa-n^-0|*c-xx-ng^-2|*t-vva-n^-0|*z-vv-n^-1|*t-@@-z^-1|*k-@@-z^-2|d-aa-j^-2|*

Sentence 2

Script

" คำประกาศท่าอากาศยาน สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีหอควบคุมที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก (132.2 เมตร) และอาคารผู้โดยสารเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก "

#kh-a-m^-0|*pr-a-z^-1|k-aa-t^-1|*th-aa-z^-2|*z-aa-z^-0|k-aa-t^-1|s-a-z^-1|j-aa-n^-0|*$3-$3-$3-$3|*s-a-z^-1|w-a-t^-1|d-ii-z^-0|*kh-a-z^-2|*$-$-$-$|*j-i-n^-0|d-ii-z^-0|*t-@@-n^-2|r-a-p^-3|*s-uu-z^-1|*s-a-z^-1|n-aa-m^-4|b-i-n^-0|s-u-z^-1|w-a-n^-0|n-a-z^-0|ph-uu-m^-0|*$3-$3-$3-$3|*th-aa-z^-2|z-aa-z^-0|k-aa-t^-1|s-a-z^-1|j-aa-n^-0|s-u-z^-1|w-a-n^-0|n-a-z^-0|ph-uu-m^-0|*m-ii-z^-0|*h-@@-z^-4|*kh-uua-p^-2|kh-u-m^-0|*th-ii-z^-2|*s-uu-ng^-4|*p-e-n^-3|*z-a-n^-0|d-a-p^-1|*s-@@-ng^-4|*$-$-$-$|*kh-@@-ng^-4|*l-oo-k^-2|*$-$-$-$|*n-v-ng^-1|r-@@-j^-3|s-aa-m^-4|s-i-p^-1|s-@@-ng^-4|*c-u-t^-1|*s-@@-ng^-4|*$-$-$-$|*m-ee-t^-3|*$-$-$-$|*l-x-z^-3|*z-aa-z^-0|kh-aa-n^-0|*ph-uu-z^-2|*d-oo-j^-0|s-aa-n^-4|*d-iia-w^-1|*$-$-$-$|*th-ii-z^-2|*m-ii-z^-0|*kh-a-z^-1|n-aa-t^-1|*j-a-j^-1|*p-e-n^-3|*z-a-n^-0|d-a-p^-1|*s-aa-m^-4|*kh-@@-ng^-4|*l-oo-k^-2|*

Sentence 3

Script

" คำแนะนำการประกอบสินค้า คลายลูกบิดและปรับความสูงของท่อสแตนเลสที่อยู่ภายในท่อน B ให้สูง 5-7 cm หรือมากกว่า แล้วล็อคลูกบิดให้แน่น จากนั้นตั้งเสาสแตนเลส ปรับความสูงระหว่างพื้นและเพดานให้เหมาะสม ดันเสาสแตนเลสให้ค้ำกับเพดานในแนวตั้ง "

#kh-a-m^-0|*n-x-z^-3|n-a-m^-0|*k-aa-n^-0|*pr-a-z^-1|k-@@-p^-1|*s-i-n^-4|kh-aa-z^-3|*$3-$3-$3-$3|*khl-aa-j^-0|*l-uu-k^-2|b-i-t^-1|*$-$-$-$|*l-x-z^-3|*pr-a-p^-1|*khw-aa-m^-0|*s-uu-ng^-4|*kh-@@-ng^-4|*th-@@-z^-2|*s-a-z^-1|t-xx-n^-0|l-ee-t^-1|*th-ii-z^-2|*j-u-z^-1|*ph-aa-j^-0|*n-a-j^-0|*th-@-n^-2|*b-ii-z^-0|*h-a-j^-2|*s-uu-ng^-4|*$-$-$-$|*h-aa-z^-2|*th-v-ng^-4|*c-e-t^-1|*s-e-n^-3|t-i-z^-1|m-ee-t^-2|*$-$-$-$|*r-vv-z^-4|*m-aa-k^-2|*kw-aa-z^-1|*$-$-$-$|*l-xx-w^-3|*l-@-k^-3|*l-uu-k^-2|*b-i-t^-1|*h-a-j^-2|*n-x-n^-2|*$3-$3-$3-$3|*c-aa-k^-1|*n-a-n^-3|*t-a-ng^-2|*s-a-w^-4|s-a-z^-1|t-xx-n^-0|l-ee-t^-1|*$-$-$-$|*pr-a-p^-1|*khw-aa-m^-0|*s-uu-ng^-4|*r-a-z^-3|w-aa-ng^-1|*ph-vv-n^-3|*l-x-z^-3|*ph-ee-z^-0|d-aa-n^-0|*h-a-j^-2|*m-@-z^-1|s-o-m^-4|*$-$-$-$|*d-a-n^-0|*s-a-w^-4|s-a-z^-1|t-xx-n^-0|l-ee-t^-1|*h-a-j^-2|*kh-a-m^-3|*k-a-p^-1|*ph-ee-z^-0|d-aa-n^-0|*n-a-j^-0|*n-xx-w^-0|*t-a-ng^-2|*

Sentence 4

Script

" ข่าวการเมืองพร้อมตัวย่อและชื่อแปลก นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย กล่าวผ่านเฟซบุ๊ก @actparty ว่า ได้ตัดสินใจเข้าร่วมงานการเมืองกับพรรครวมพลังประชาชาติไทย หรือ รปช. พร้อมระบุว่าพรรคนี้ไม่ใช่พรรคกปปส. เนื่องจาก กปปส.ยุติบทบาทไปตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามารักษาการณ์ในประเทศ "

#kh-aa-w^-1|*k-aa-n^-0|*m-vva-ng^-0|*phr-@@-m^-3|*t-uua-z^-0|*j-@@-z^-2|*l-x-z^-3|*ch-vv-z^-2|*pl-xx-k^-1|*$3-$3-$3-$3|*n-aa-j^-0|s-u-z^-1|th-ee-p^-2|*th-vva-k^-2|*s-u-z^-1|b-a-n^-0|*$-$-$-$|*pr-a-z^-1|th-aa-n^-0|*m-uu-n^-0|l-a-z^-3|n-i-z^-3|th-i-z^-3|m-uua-n^-0|m-a-z^-3|h-aa-z^-4|pr-a-z^-1|ch-aa-z^-0|ch-o-n^-0|ph-vva-z^-2|*k-aa-n^-0|*p-a-z^-1|t-i-z^-1|r-uu-p^-2|*pr-a-z^-1|th-ee-t^-2|th-a-j^-0|*$-$-$-$|*kl-aa-w^-1|*ph-aa-n^-1|*f-ee-t^-3|b-u-k^-3|*z-x-t^-2|*ae_e-k_e-t_e-s1|p_e-aa_e-r_e-s1|t_e-iy_e-s0|*$3-$3-$3-$3|*w-aa-z^-2|*d-aa-j^-2|*t-a-t^-1|s-i-n^-4|c-a-j^-0|*kh-a-w^-2|*r-uua-m^-2|*ng-aa-n^-0|*k-aa-n^-0|*m-vva-ng^-0|*$-$-$-$|*k-a-p^-1|*ph-a-k^-3|*r-uua-m^-0|*phl-a-ng^-0|pr-a-z^-1|ch-aa-z^-0|ch-aa-t^-2|th-a-j^-0|*$-$-$-$|*r-vv-z^-4|*r-@@-z^-0|p-@@-z^-0|ch-@@-z^-0|*$-$-$-$|*phr-@@-m^-3|*r-a-z^-3|b-u-z^-1|*w-aa-z^-2|*ph-a-k^-3|*n-ii-z^-3|*m-a-j^-2|*ch-a-j^-2|*ph-a-k^-3|*k-@@-z^-0|p-@@-z^-0|p-@@-z^-0|s-@@-z^-4|*$3-$3-$3-$3|*n-vva-ng^-2|*c-aa-k^-1|*k-@@-z^-0|p-@@-z^-0|p-@@-z^-0|s-@@-z^-4|*j-u-t^-3|t-i-z^-1|*b-o-t^-1|b-aa-t^-1|*p-a-j^-0|*t-a-ng^-2|t-xx-z^-1|*w-a-n^-0|*th-ii-z^-2|*j-ii-z^-2|s-i-p^-1|s-@@-ng^-4|*phr-v-t^-3|s-a-z^-1|ph-aa-z^-0|kh-o-m^-0|*s-@@-ng^-4|h-aa-z^-2|h-aa-z^-2|c-e-t^-1|*$-$-$-$|*m-vva-z^-2|*kh-a-z^-3|n-a-z^-3|*r-a-k^-3|s-aa-z^-4|*khw-aa-m^-0|*s-a-z^-1|ng-o-p^-1|h-xx-ng^-1|ch-aa-t^-2|*kh-@@-z^-0|s-@@-z^-4|ch-@@-z^-0|*$-$-$-$|*kh-a-w^-2|*m-aa-z^-0|*r-a-k^-3|s-aa-z^-4|k-aa-n^-0|*n-a-j^-0|*pr-a-z^-1|th-ee-t^-2|*

Sentence 5

Script

' ส่วนหนึ่งของนิทาน เศรษฐีบอกว่า “ถ้าเช่นนั้นเรามาพนันกันดีไหม ข้าจะหยิบกรวดสองก้อนขึ้นมาจากสวนกรวด ใส่ในถุงผ้านี้ ก้อนหนึ่งสีดำ ก้อนหนึ่งสีขาว ให้ลูกสาวของท่านหยิบก้อนกรวดจากถุงนี้ หากนางหยิบได้ก้อนสีขาว ข้าจะยกหนี้สินให้ท่าน และนางไม่ต้องแต่งงานกับข้า” '

#s-uua-n^-1|*n-v-ng^-1|*kh-@@-ng^-4|*n-i-z^-3|th-aa-n^-0|*$3-$3-$3-$3|*s-ee-t^-1|th-ii-z^-4|*b-@@-k^-1|*w-aa-z^-2|*$-$-$-$|*th-aa-z^-2|*ch-e-n^-2|*n-a-n^-3|*r-a-w^-0|*m-aa-z^-0|*ph-a-z^-3|n-a-n^-0|*k-a-n^-0|*d-ii-z^-0|*m-a-j^-4|*$-$-$-$|*kh-aa-z^-2|*c-a-z^-1|*j-i-p^-1|*kr-uua-t^-1|*s-@@-ng^-4|*k-@@-n^-2|*kh-v-n^-2|*m-aa-z^-0|*c-aa-k^-1|*s-uua-n^-4|kr-uua-t^-1|*$-$-$-$|*s-a-j^-1|*n-a-j^-0|*th-u-ng^-4|*ph-aa-z^-2|*n-ii-z^-3|*$-$-$-$|*k-@@-n^-2|*n-v-ng^-1|*s-ii-z^-4|*d-a-m^-0|*$-$-$-$|*k-@@-n^-2|*n-v-ng^-1|*s-ii-z^-4|*kh-aa-w^-4|*$3-$3-$3-$3|*h-a-j^-2|*l-uu-k^-2|*s-aa-w^-4|*kh-@@-ng^-4|*th-a-n^-2|*j-i-p^-1|*k-@@-n^-2|*kr-uua-t^-1|*c-aa-k^-1|*th-u-ng^-4|*n-ii-z^-3|*$-$-$-$|*h-aa-k^-1|*n-aa-ng^-0|*j-i-p^-1|*d-aa-j^-2|*k-@@-n^-2|*s-ii-z^-4|*kh-aa-w^-4|*$-$-$-$|*kh-aa-z^-2|*c-a-z^-1|*j-o-k^-3|*n-ii-z^-2|s-i-n^-4|*h-a-j^-2|*th-a-n^-2|*$-$-$-$|*l-x-z^-3|*n-aa-ng^-0|*m-a-j^-2|*t-@@-ng^-2|*t-x-ng^-1|ng-aa-n^-0|*k-a-p^-1|*kh-aa-z^-2|*

Sentence 6

Script

' รีวิวสินค้า มาที่ตัวแรกนะคะ TOFU whitening sleeping pack ตัวนี้ทาแล้วตื่นขึ้นมาหน้านุ่มสุดๆไปเลยค่ะ ชนะเลิศกว่าตัวอื่นมากเรื่องหน้านุ่มนะคะ แต่ติดตรงที่ตื่นเช้ามาแล้วจะให้ความรู้สึกที่หน้าเยิ้มมากไปนิดนึง อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคนที่หน้ามันเป็นสิวได้ง่ายนะคะ '

#r-ii-z^-0|*w-i-w^-0|*s-i-n^-4|kh-aa-z^-3|*$3-$3-$3-$3|*m-aa-z^-0|*th-ii-z^-2|*t-uua-z^-0|*r-xx-k^-2|*n-a-z^-3|*kh-a-z^-3|*$-$-$-$|*t_e-ow_e-s1|f_e-uw_e-s0|*w_e-ay_e-s1|t_e-ax_e-s0|n_e-ih_e-ng_e-s0|*s_e-l_e-iy_e-s1|p_e-ih_e-ng_e-s0|*p_e-ae_e-k_e-s1|*$-$-$-$|*t-uua-z^-0|*n-ii-z^-3|*th-aa-z^-0|*l-xx-w^-3|*t-vv-n^-1|*kh-v-n^-2|*m-aa-z^-0|*n-aa-z^-2|*n-u-m^-2|*s-u-t^-1|s-u-t^-1|*p-a-j^-0|*l-qq-j^-0|*kh-a-z^-2|*$-$-$-$|*ch-a-z^-3|n-a-z^-3|*l-qq-t^-2|*kw-aa-z^-1|*t-uua-z^-0|*z-vv-n^-1|*m-aa-k^-2|*r-vva-ng^-2|*n-aa-z^-2|*n-u-m^-2|*n-a-z^-3|*kh-a-z^-3|*$3-$3-$3-$3|*t-xx-z^-1|*t-i-t^-1|*tr-o-ng^-0|*th-ii-z^-2|*t-vv-n^-1|*ch-aa-w^-3|*m-aa-z^-0|*l-xx-w^-3|*$-$-$-$|*c-a-z^-1|*h-a-j^-2|*khw-aa-m^-0|*r-uu-z^-3|s-v-k^-1|*th-ii-z^-2|*n-aa-z^-2|*j-qq-m^-3|*m-aa-k^-2|*p-a-j^-0|*n-i-t^-3|*n-v-ng^-0|*$-$-$-$|*z-aa-t^-1|*c-a-z^-1|*m-a-j^-2|*kh-@-j^-2|*m-@-z^-1|*k-a-p^-1|*kh-o-n^-0|*th-ii-z^-2|*n-aa-z^-2|*m-a-n^-0|*p-e-n^-3|*s-i-w^-4|*d-aa-j^-2|*ng-aa-j^-2|*n-a-z^-3|*kh-a-z^-3|*

Sentence 7

Script

' ข่าวกีฬา ราฟาเอล นาดาล นักเทนนิสหมายเลข 1 ของโลก เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ศึก แกรนด์ สแลม รายการ "เฟรนช์ โอเพน" ที่ประเทศฝรั่งเศส ฉลองวันเกิดย้อนหลัง เอาชนะ มักซิมิเลียน มาร์เตอเรอร์ จาก เยอรมนี 3 เซตรวด 6-3 , 6-2 และ 7-6 (7-4) วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน '

#kh-aa-w^-1|*k-ii-z^-0|l-aa-z^-0|*$3-$3-$3-$3|*r-aa-z^-0|f-aa-z^-0|z-ee-l^-0|*n-aa-z^-0|*d-a-w^-0|*$-$-$-$|*n-a-k^-3|*th-ee-n^-0|n-i-t^-3|m-aa-j^-4|l-ee-k^-2|*n-v-ng^-1|*kh-@@-ng^-4|*l-oo-k^-2|*$-$-$-$|*kh-a-w^-2|*s-uu-z^-1|*r-@@-p^-2|*k-@@-n^-1|*r-@@-ng^-0|*ch-a-z^-3|n-a-z^-3|*l-qq-t^-2|*s-v-k^-1|*$-$-$-$|*kr-xx-n^-0|*s-a-z^-1|l-xx-m^-0|*$-$-$-$|*r-aa-j^-0|k-aa-n^-0|*fr-e-n^-3|*z-oo-z^-0|ph-e-n^-2|*th-ii-z^-2|*pr-a-z^-1|th-ee-t^-2|f-a-z^-1|r-a-ng^-1|s-ee-t^-1|*$3-$3-$3-$3|*ch-a-z^-1|l-@@-ng^-4|*w-a-n^-0|*k-qq-t^-1|*j-@@-n^-3|l-a-ng^-4|*$-$-$-$|*z-a-w^-0|*ch-a-z^-3|n-a-z^-3|*m-a-k^-3|*s-i-z^-3|m-i-z^-3|*l-iia-n^-0|*m-aa-z^-0|t-qq-z^-0|r-qq-z^-0|*$-$-$-$|*c-aa-k^-1|*j-qq-z^-0|r-a-z^-3|m-a-z^-3|n-ii-z^-0|*s-aa-m^-4|*s-e-t^-3|*r-uua-t^-2|*$-$-$-$|*h-o-k^-1|*s-aa-m^-4|*$-$-$-$|*h-o-k^-1|*s-@@-ng^-4|*$-$-$-$|*l-x-z^-3|*c-e-t^-1|*h-o-k^-1|*$-$-$-$|*c-e-t^-1|*s-ii-z^-1|*$-$-$-$|*w-a-n^-0|*c-a-n^-0|*th-ii-z^-2|*s-ii-z^-1|*m-i-z^-3|th-u-z^-1|n-aa-z^-0|j-o-n^-0|*

Sentence 8

Script

' อาหาร (ร้านอาหาร) ส่วนผสม ทอดมันปลากราย • เนื้อปลากราย 500 กรัม • น้ำพริกแกงเผ็ด 1/2 ถ้วย • ไข่ไก่ 1 ฟอง • ถั่วฝักยาวซอย 1 ถ้วยพูนๆ • ใบมะกรูดซอยละเอียด 3 ช้อนโต๊ะ • น้ำปลาอย่างดี 2 ช้อนโต๊ะ วิธีทำ นำทุกอย่างผสมเข้าด้วยกัน แล้วนวดจนเป็นเนื้อเดียวกัน นำไปทอดให้สุก กินคู่กับน้ำจิ้มอาจาด '

#z-aa-z^-0|h-aa-n^-4|*$-$-$-$|*r-aa-n^-3|*z-aa-z^-0|h-aa-n^-4|*$3-$3-$3-$3|*s-uua-n^-1|*ph-a-z^-1|s-o-m^-4|*$-$-$-$|*th-@@-t^-2|*m-a-n^-0|pl-aa-z^-0|kr-aa-j^-0|*$3-$3-$3-$3|*n-vva-z^-3|*pl-aa-z^-0|kr-aa-j^-0|*h-aa-z^-2|r-@@-j^-3|*kr-a-m^-0|*$3-$3-$3-$3|*n-aa-m^-3|phr-i-k^-3|*k-xx-ng^-0|ph-e-t^-1|*khr-v-ng^-2|*th-uua-j^-2|*$3-$3-$3-$3|*kh-a-j^-1|*k-a-j^-1|*n-v-ng^-1|*f-@@-ng^-0|*$3-$3-$3-$3|*th-uua-z^-1|f-a-k^-1|j-aa-w^-0|*s-@@-j^-0|*n-v-ng^-1|*th-uua-j^-2|*ph-uu-n^-0|ph-uu-n^-0|*$3-$3-$3-$3|*b-a-j^-0|*m-a-z^-3|kr-uu-t^-1|*s-@@-j^-0|*l-a-z^-3|z-iia-t^-1|*s-aa-m^-4|*ch-@@-n^-3|*t-o-z^-3|*$3-$3-$3-$3|*n-a-m^-3|*pl-aa-z^-0|*j-aa-ng^-1|*d-ii-z^-0|*s-@@-ng^-4|*ch-@@-n^-3|*t-o-z^-3|*$3-$3-$3-$3|*w-i-z^-3|th-ii-z^-0|*th-a-m^-0|*$-$-$-$|*n-a-m^-0|*th-u-k^-3|*j-aa-ng^-1|*ph-a-z^-1|s-o-m^-4|*kh-a-w^-2|*d-uua-j^-2|*k-a-n^-0|*$-$-$-$|*l-xx-w^-3|*n-uua-t^-2|*c-o-n^-0|*p-e-n^-3|*n-vva-z^-3|*d-iia-w^-0|*k-a-n^-0|*$-$-$-$|*n-a-m^-0|*p-a-j^-0|*th-@@-t^-2|*h-a-j^-2|*s-u-k^-1|*$-$-$-$|*k-i-n^-0|*kh-uu-z^-2|*k-a-p^-1|*n-a-m^-3|*c-i-m^-2|*z-aa-z^-0|c-aa-t^-1|*

Sentence 9

Script

' นำทาง จากถนนพระราม 1 ผ่านด้านหน้าสนามกีฬาแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย) ตรงและผ่านแยกเจริญผล เตรียมชิดซ้าย ผ่านปั๊มเชลล์ จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่ถนนใต้ทางด่วน ขับตรงมาประมาณ 200 เมตร โรงแรมฯ จะอยู่ทางด้านขวามือติดถนน เลี้ยวขวาเข้าโรงแรมฯ '

#n-a-m^-0|*th-aa-ng^-0|*$3-$3-$3-$3|*c-aa-k^-1|*th-a-z^-1|n-o-n^-4|phr-a-z^-3|r-aa-m^-0|*n-v-ng^-1|*$-$-$-$|*ph-aa-n^-1|*d-aa-n^-2|*n-aa-z^-2|*s-a-z^-1|n-aa-m^-4|k-ii-z^-0|l-aa-z^-0|h-xx-ng^-1|ch-aa-t^-2|*$-$-$-$|*s-a-z^-1|n-aa-m^-4|s-u-p^-1|ph-a-z^-3|ch-a-z^-3|l-aa-z^-0|s-a-j^-4|*$3-$3-$3-$3|*tr-o-ng^-0|*l-x-z^-3|*ph-aa-n^-1|*j-xx-k^-2|*c-a-z^-1|r-qq-n^-0|ph-o-n^-4|*$-$-$-$|*tr-iia-m^-0|*ch-i-t^-3|*s-aa-j^-3|*ph-aa-n^-1|*p-a-m^-3|*ch-ee-l^-0|*$-$-$-$|*c-aa-k^-1|*n-a-n^-3|*l-iia-w^-3|*s-aa-j^-3|*th-ii-z^-2|*th-a-z^-1|n-o-n^-4|*t-aa-j^-2|*th-aa-ng^-0|*d-uua-n^-1|*$3-$3-$3-$3|*kh-a-p^-1|*tr-o-ng^-0|*m-aa-z^-0|*pr-a-z^-1|m-aa-n^-0|*s-@@-ng^-4|r-@@-j^-3|*m-ee-t^-3|*$-$-$-$|*r-oo-ng^-0|*r-xx-m^-0|*c-a-z^-1|*j-u-z^-1|*th-aa-ng^-0|*d-aa-n^-2|*khw-aa-z^-4|*m-vv-z^-0|*t-i-t^-1|*th-a-z^-1|n-o-n^-4|*$-$-$-$|*l-iia-w^-3|*khw-aa-z^-4|*kh-a-w^-2|*r-oo-ng^-0|*r-xx-m^-0|*

Sentence 10

Script

' โรงพยาบาล ส่วนโรคนอนไม่หลับนั้นถือเป็นอาการอย่างหนึ่งที่อาจสอดคล้องกับโรคบางชนิด การดื่มหรือรับประทานสารบางอย่างที่ออกฤทธิ์กระตุ้นสมอง เช่น สารคาเฟอีนในกาแฟหรือน้ำอัดลม หรืออาจมีสาเหตุมาจากระดับของสารอาหารบางชนิด เช่น Coenzyme Q10, กรดโฟลิก, สังกะสี และ แมกนีเซียม อยู่ในปริมาณที่ไม่เหมาะสม '

#r-oo-ng^-0|ph-a-z^-3|j-aa-z^-0|b-aa-n^-0|*$3-$3-$3-$3|*s-uua-n^-1|*r-oo-k^-2|*n-@@-n^-0|*m-a-j^-2|*l-a-p^-1|*n-a-n^-3|*$-$-$-$|*th-vv-z^-4|*p-e-n^-3|*z-aa-z^-0|k-aa-n^-0|*j-aa-ng^-1|*n-v-ng^-1|*th-ii-z^-2|*z-aa-t^-1|*s-@@-t^-1|khl-@@-ng^-3|*k-a-p^-1|*r-oo-k^-2|*b-aa-ng^-0|*ch-a-z^-3|n-i-t^-3|*$3-$3-$3-$3|*k-aa-n^-0|*d-vv-m^-1|*r-vv-z^-4|*r-a-p^-3|pr-a-z^-1|th-aa-n^-0|*s-aa-n^-4|*b-aa-ng^-0|*j-aa-ng^-1|*th-ii-z^-2|*z-@@-k^-1|*r-i-t^-3|*kr-a-z^-1|t-u-n^-2|*s-a-z^-1|m-@@-ng^-4|*$3-$3-$3-$3|*ch-e-n^-2|*s-aa-n^-4|kh-aa-z^-0|f-ee-z^-0|z-ii-n^-0|*n-a-j^-0|*k-aa-z^-0|f-xx-z^-0|*r-vv-z^-4|*n-a-m^-3|*z-a-t^-1|*l-o-m^-0|*$-$-$-$|*r-vv-z^-4|*z-aa-t^-1|*m-ii-z^-0|*s-aa-z^-4|h-ee-t^-1|*m-aa-z^-0|*c-aa-k^-1|*r-a-z^-3|d-a-p^-1|*kh-@@-ng^-4|*s-aa-n^-4|*z-aa-z^-0|h-aa-n^-4|*b-aa-ng^-0|*ch-a-z^-3|n-i-t^-3|*$3-$3-$3-$3|*ch-e-n^-2|*$-$-$-$|*k_e-ow_e-s0|eh_e-n_e-s1|z_e-ay_e-m_e-s0|*k_e-y_e-uw_e-s1|*t_e-eh_e-n_e-s1|*$-$-$-$|*kr-o-t^-1|*f-oo-z^-0|l-i-k^-1|*$-$-$-$|*s-a-ng^-4|k-a-z^-1|s-ii-z^-4|*$-$-$-$|*l-x-z^-3|*m-xx-k^-3|n-ii-z^-0|s-iia-m^-2|*$-$-$-$|*j-u-z^-1|*n-a-j^-0|*p-a-z^-1|r-i-z^-3|m-aa-n^-0|*th-ii-z^-2|*m-a-j^-2|*m-@-z^-1|s-o-m^-4|*

VajaQ & VajaQN

Sentence 1

Script

" ข้อความในโทรศัพท์ คุณมีข้อความใหม่ 1 ข้อความ และมีการแจ้งเตือนจาก Messenger จาก 02 777 7777 ใช้ OTP 161817 (Ref RG9R) เพื่อสมัคร App SCB Easy ใน 5 นาที ห้ามบอก OTP นี้แก่ผู้อื่น ไม่ว่ากรณีใด คุณจะตอบกลับหรืออ่านอีกครั้ง หรือไปที่การแจ้งเตือนอื่นต่อก็ได้ "

#kh-@@-z^-2|khw-aa-m^-0|*n-a-j^-0|*th-oo-z^-0|r-a-z^-3|s-a-p^-1|*$3-$3-$3-$3|*kh-u-n^-0|*m-ii-z^-0|*kh-@@-z^-2|khw-aa-m^-0|*m-a-j^-1|*n-v-ng^-1|*kh-@@-z^-2|khw-aa-m^-0|*$-$-$-$|*l-x-z^-3|*m-ii-z^-0|*k-aa-n^-0|*c-xx-ng^-2|*t-vva-n^-0|*c-aa-k^-1|*$-$-$-$|*m_e-eh_e-s1|s_e-ax_e-n_e-s0|jh_e-er_e-s0|*$3-$3-$3-$3|*c-aa-k^-1|*s-uu-n^-4|s-@@-ng^-4|*$-$-$-$|*c-e-t^-1|c-e-t^-1|c-e-t^-1|*$-$-$-$|*c-e-t^-1|c-e-t^-1|c-e-t^-1|c-e-t^-1|*$3-$3-$3-$3|*ch-a-j^-3|*$-$-$-$|*ow_e-s1|t_e-iy_e-s1|p_e-iy_e-s1|*$-$-$-$|*n-v-ng^-1|*h-o-k^-1|*n-v-ng^-1|*p-xx-t^-1|*n-v-ng^-1|*c-e-t^-1|*$-$-$-$|*r_e-eh_e-f_e-s1|*$-$-$-$|*aa_e-r_e-s1|jh_e-iy_e-s1|*k-aa-w^-2|*aa_e-r_e-s1|*$3-$3-$3-$3|*ph-vva-z^-2|*s-a-z^-1|m-a-k^-1|*$-$-$-$|*ae_e-p_e-s1|*eh_e-s_e-s1|s_e-iy_e-s1|b_e-iy_e-s1|*iy_e-s1|z_e-iy_e-s0|*$-$-$-$|*n-a-j^-0|*h-aa-z^-2|*n-aa-z^-0|th-ii-z^-0|*$3-$3-$3-$3|*h-aa-m^-2|*b-@@-k^-1|*$-$-$-$|*ow_e-s1|t_e-iy_e-s1|p_e-iy_e-s1|*$-$-$-$|*n-ii-z^-3|*k-xx-z^-1|*ph-uu-z^-2|*z-vv-n^-1|*$-$-$-$|*m-a-j^-2|w-aa-z^-2|*k-@@-z^-0|r-a-z^-3|n-ii-z^-0|*d-a-j^-0|*$3-$3-$3-$3|*kh-u-n^-0|*c-a-z^-1|*t-@@-p^-1|*kl-a-p^-1|*r-vv-z^-4|*z-aa-n^-1|*z-ii-k^-1|*khr-a-ng^-3|*$-$-$-$|*r-vv-z^-4|*p-a-j^-0|*th-ii-z^-2|*k-aa-n^-0|*c-xx-ng^-2|*t-vva-n^-0|*z-vv-n^-1|*t-@@-z^-1|*k-@@-z^-2|d-aa-j^-2|*

Sentence 2

Script

" คำประกาศท่าอากาศยาน สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีหอควบคุมที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก (132.2 เมตร) และอาคารผู้โดยสารเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก "

#kh-a-m^-0|*pr-a-z^-1|k-aa-t^-1|*th-aa-z^-2|*z-aa-z^-0|k-aa-t^-1|s-a-z^-1|j-aa-n^-0|*$3-$3-$3-$3|*s-a-z^-1|w-a-t^-1|d-ii-z^-0|*kh-a-z^-2|*$-$-$-$|*j-i-n^-0|d-ii-z^-0|*t-@@-n^-2|r-a-p^-3|*s-uu-z^-1|*s-a-z^-1|n-aa-m^-4|b-i-n^-0|s-u-z^-1|w-a-n^-0|n-a-z^-0|ph-uu-m^-0|*$3-$3-$3-$3|*th-aa-z^-2|z-aa-z^-0|k-aa-t^-1|s-a-z^-1|j-aa-n^-0|s-u-z^-1|w-a-n^-0|n-a-z^-0|ph-uu-m^-0|*m-ii-z^-0|*h-@@-z^-4|*kh-uua-p^-2|kh-u-m^-0|*th-ii-z^-2|*s-uu-ng^-4|*p-e-n^-3|*z-a-n^-0|d-a-p^-1|*s-@@-ng^-4|*$-$-$-$|*kh-@@-ng^-4|*l-oo-k^-2|*$-$-$-$|*n-v-ng^-1|r-@@-j^-3|s-aa-m^-4|s-i-p^-1|s-@@-ng^-4|*c-u-t^-1|*s-@@-ng^-4|*$-$-$-$|*m-ee-t^-3|*$-$-$-$|*l-x-z^-3|*z-aa-z^-0|kh-aa-n^-0|*ph-uu-z^-2|*d-oo-j^-0|s-aa-n^-4|*d-iia-w^-1|*$-$-$-$|*th-ii-z^-2|*m-ii-z^-0|*kh-a-z^-1|n-aa-t^-1|*j-a-j^-1|*p-e-n^-3|*z-a-n^-0|d-a-p^-1|*s-aa-m^-4|*kh-@@-ng^-4|*l-oo-k^-2|*

Sentence 3

Script

" คำแนะนำการประกอบสินค้า คลายลูกบิดและปรับความสูงของท่อสแตนเลสที่อยู่ภายในท่อน B ให้สูง 5-7 cm หรือมากกว่า แล้วล็อคลูกบิดให้แน่น จากนั้นตั้งเสาสแตนเลส ปรับความสูงระหว่างพื้นและเพดานให้เหมาะสม ดันเสาสแตนเลสให้ค้ำกับเพดานในแนวตั้ง "

#kh-a-m^-0|*n-x-z^-3|n-a-m^-0|*k-aa-n^-0|*pr-a-z^-1|k-@@-p^-1|*s-i-n^-4|kh-aa-z^-3|*$3-$3-$3-$3|*khl-aa-j^-0|*l-uu-k^-2|b-i-t^-1|*$-$-$-$|*l-x-z^-3|*pr-a-p^-1|*khw-aa-m^-0|*s-uu-ng^-4|*kh-@@-ng^-4|*th-@@-z^-2|*s-a-z^-1|t-xx-n^-0|l-ee-t^-1|*th-ii-z^-2|*j-u-z^-1|*ph-aa-j^-0|*n-a-j^-0|*th-@-n^-2|*b-ii-z^-0|*h-a-j^-2|*s-uu-ng^-4|*$-$-$-$|*h-aa-z^-2|*th-v-ng^-4|*c-e-t^-1|*s-e-n^-3|t-i-z^-1|m-ee-t^-2|*$-$-$-$|*r-vv-z^-4|*m-aa-k^-2|*kw-aa-z^-1|*$-$-$-$|*l-xx-w^-3|*l-@-k^-3|*l-uu-k^-2|*b-i-t^-1|*h-a-j^-2|*n-x-n^-2|*$3-$3-$3-$3|*c-aa-k^-1|*n-a-n^-3|*t-a-ng^-2|*s-a-w^-4|s-a-z^-1|t-xx-n^-0|l-ee-t^-1|*$-$-$-$|*pr-a-p^-1|*khw-aa-m^-0|*s-uu-ng^-4|*r-a-z^-3|w-aa-ng^-1|*ph-vv-n^-3|*l-x-z^-3|*ph-ee-z^-0|d-aa-n^-0|*h-a-j^-2|*m-@-z^-1|s-o-m^-4|*$-$-$-$|*d-a-n^-0|*s-a-w^-4|s-a-z^-1|t-xx-n^-0|l-ee-t^-1|*h-a-j^-2|*kh-a-m^-3|*k-a-p^-1|*ph-ee-z^-0|d-aa-n^-0|*n-a-j^-0|*n-xx-w^-0|*t-a-ng^-2|*

Sentence 4

Script

" ข่าวการเมืองพร้อมตัวย่อและชื่อแปลก นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย กล่าวผ่านเฟซบุ๊ก @actparty ว่า ได้ตัดสินใจเข้าร่วมงานการเมืองกับพรรครวมพลังประชาชาติไทย หรือ รปช. พร้อมระบุว่าพรรคนี้ไม่ใช่พรรคกปปส. เนื่องจาก กปปส.ยุติบทบาทไปตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามารักษาการณ์ในประเทศ "

#kh-aa-w^-1|*k-aa-n^-0|*m-vva-ng^-0|*phr-@@-m^-3|*t-uua-z^-0|*j-@@-z^-2|*l-x-z^-3|*ch-vv-z^-2|*pl-xx-k^-1|*$3-$3-$3-$3|*n-aa-j^-0|s-u-z^-1|th-ee-p^-2|*th-vva-k^-2|*s-u-z^-1|b-a-n^-0|*$-$-$-$|*pr-a-z^-1|th-aa-n^-0|*m-uu-n^-0|l-a-z^-3|n-i-z^-3|th-i-z^-3|m-uua-n^-0|m-a-z^-3|h-aa-z^-4|pr-a-z^-1|ch-aa-z^-0|ch-o-n^-0|ph-vva-z^-2|*k-aa-n^-0|*p-a-z^-1|t-i-z^-1|r-uu-p^-2|*pr-a-z^-1|th-ee-t^-2|th-a-j^-0|*$-$-$-$|*kl-aa-w^-1|*ph-aa-n^-1|*f-ee-t^-3|b-u-k^-3|*z-x-t^-2|*ae_e-k_e-t_e-s1|p_e-aa_e-r_e-s1|t_e-iy_e-s0|*$3-$3-$3-$3|*w-aa-z^-2|*d-aa-j^-2|*t-a-t^-1|s-i-n^-4|c-a-j^-0|*kh-a-w^-2|*r-uua-m^-2|*ng-aa-n^-0|*k-aa-n^-0|*m-vva-ng^-0|*$-$-$-$|*k-a-p^-1|*ph-a-k^-3|*r-uua-m^-0|*phl-a-ng^-0|pr-a-z^-1|ch-aa-z^-0|ch-aa-t^-2|th-a-j^-0|*$-$-$-$|*r-vv-z^-4|*r-@@-z^-0|p-@@-z^-0|ch-@@-z^-0|*$-$-$-$|*phr-@@-m^-3|*r-a-z^-3|b-u-z^-1|*w-aa-z^-2|*ph-a-k^-3|*n-ii-z^-3|*m-a-j^-2|*ch-a-j^-2|*ph-a-k^-3|*k-@@-z^-0|p-@@-z^-0|p-@@-z^-0|s-@@-z^-4|*$3-$3-$3-$3|*n-vva-ng^-2|*c-aa-k^-1|*k-@@-z^-0|p-@@-z^-0|p-@@-z^-0|s-@@-z^-4|*j-u-t^-3|t-i-z^-1|*b-o-t^-1|b-aa-t^-1|*p-a-j^-0|*t-a-ng^-2|t-xx-z^-1|*w-a-n^-0|*th-ii-z^-2|*j-ii-z^-2|s-i-p^-1|s-@@-ng^-4|*phr-v-t^-3|s-a-z^-1|ph-aa-z^-0|kh-o-m^-0|*s-@@-ng^-4|h-aa-z^-2|h-aa-z^-2|c-e-t^-1|*$-$-$-$|*m-vva-z^-2|*kh-a-z^-3|n-a-z^-3|*r-a-k^-3|s-aa-z^-4|*khw-aa-m^-0|*s-a-z^-1|ng-o-p^-1|h-xx-ng^-1|ch-aa-t^-2|*kh-@@-z^-0|s-@@-z^-4|ch-@@-z^-0|*$-$-$-$|*kh-a-w^-2|*m-aa-z^-0|*r-a-k^-3|s-aa-z^-4|k-aa-n^-0|*n-a-j^-0|*pr-a-z^-1|th-ee-t^-2|*

Sentence 5

Script

' ส่วนหนึ่งของนิทาน เศรษฐีบอกว่า “ถ้าเช่นนั้นเรามาพนันกันดีไหม ข้าจะหยิบกรวดสองก้อนขึ้นมาจากสวนกรวด ใส่ในถุงผ้านี้ ก้อนหนึ่งสีดำ ก้อนหนึ่งสีขาว ให้ลูกสาวของท่านหยิบก้อนกรวดจากถุงนี้ หากนางหยิบได้ก้อนสีขาว ข้าจะยกหนี้สินให้ท่าน และนางไม่ต้องแต่งงานกับข้า” '

#s-uua-n^-1|*n-v-ng^-1|*kh-@@-ng^-4|*n-i-z^-3|th-aa-n^-0|*$3-$3-$3-$3|*s-ee-t^-1|th-ii-z^-4|*b-@@-k^-1|*w-aa-z^-2|*$-$-$-$|*th-aa-z^-2|*ch-e-n^-2|*n-a-n^-3|*r-a-w^-0|*m-aa-z^-0|*ph-a-z^-3|n-a-n^-0|*k-a-n^-0|*d-ii-z^-0|*m-a-j^-4|*$-$-$-$|*kh-aa-z^-2|*c-a-z^-1|*j-i-p^-1|*kr-uua-t^-1|*s-@@-ng^-4|*k-@@-n^-2|*kh-v-n^-2|*m-aa-z^-0|*c-aa-k^-1|*s-uua-n^-4|kr-uua-t^-1|*$-$-$-$|*s-a-j^-1|*n-a-j^-0|*th-u-ng^-4|*ph-aa-z^-2|*n-ii-z^-3|*$-$-$-$|*k-@@-n^-2|*n-v-ng^-1|*s-ii-z^-4|*d-a-m^-0|*$-$-$-$|*k-@@-n^-2|*n-v-ng^-1|*s-ii-z^-4|*kh-aa-w^-4|*$3-$3-$3-$3|*h-a-j^-2|*l-uu-k^-2|*s-aa-w^-4|*kh-@@-ng^-4|*th-a-n^-2|*j-i-p^-1|*k-@@-n^-2|*kr-uua-t^-1|*c-aa-k^-1|*th-u-ng^-4|*n-ii-z^-3|*$-$-$-$|*h-aa-k^-1|*n-aa-ng^-0|*j-i-p^-1|*d-aa-j^-2|*k-@@-n^-2|*s-ii-z^-4|*kh-aa-w^-4|*$-$-$-$|*kh-aa-z^-2|*c-a-z^-1|*j-o-k^-3|*n-ii-z^-2|s-i-n^-4|*h-a-j^-2|*th-a-n^-2|*$-$-$-$|*l-x-z^-3|*n-aa-ng^-0|*m-a-j^-2|*t-@@-ng^-2|*t-x-ng^-1|ng-aa-n^-0|*k-a-p^-1|*kh-aa-z^-2|*

Sentence 6

Script

' รีวิวสินค้า มาที่ตัวแรกนะคะ TOFU whitening sleeping pack ตัวนี้ทาแล้วตื่นขึ้นมาหน้านุ่มสุดๆไปเลยค่ะ ชนะเลิศกว่าตัวอื่นมากเรื่องหน้านุ่มนะคะ แต่ติดตรงที่ตื่นเช้ามาแล้วจะให้ความรู้สึกที่หน้าเยิ้มมากไปนิดนึง อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคนที่หน้ามันเป็นสิวได้ง่ายนะคะ '

#r-ii-z^-0|*w-i-w^-0|*s-i-n^-4|kh-aa-z^-3|*$3-$3-$3-$3|*m-aa-z^-0|*th-ii-z^-2|*t-uua-z^-0|*r-xx-k^-2|*n-a-z^-3|*kh-a-z^-3|*$-$-$-$|*t_e-ow_e-s1|f_e-uw_e-s0|*w_e-ay_e-s1|t_e-ax_e-s0|n_e-ih_e-ng_e-s0|*s_e-l_e-iy_e-s1|p_e-ih_e-ng_e-s0|*p_e-ae_e-k_e-s1|*$-$-$-$|*t-uua-z^-0|*n-ii-z^-3|*th-aa-z^-0|*l-xx-w^-3|*t-vv-n^-1|*kh-v-n^-2|*m-aa-z^-0|*n-aa-z^-2|*n-u-m^-2|*s-u-t^-1|s-u-t^-1|*p-a-j^-0|*l-qq-j^-0|*kh-a-z^-2|*$-$-$-$|*ch-a-z^-3|n-a-z^-3|*l-qq-t^-2|*kw-aa-z^-1|*t-uua-z^-0|*z-vv-n^-1|*m-aa-k^-2|*r-vva-ng^-2|*n-aa-z^-2|*n-u-m^-2|*n-a-z^-3|*kh-a-z^-3|*$3-$3-$3-$3|*t-xx-z^-1|*t-i-t^-1|*tr-o-ng^-0|*th-ii-z^-2|*t-vv-n^-1|*ch-aa-w^-3|*m-aa-z^-0|*l-xx-w^-3|*$-$-$-$|*c-a-z^-1|*h-a-j^-2|*khw-aa-m^-0|*r-uu-z^-3|s-v-k^-1|*th-ii-z^-2|*n-aa-z^-2|*j-qq-m^-3|*m-aa-k^-2|*p-a-j^-0|*n-i-t^-3|*n-v-ng^-0|*$-$-$-$|*z-aa-t^-1|*c-a-z^-1|*m-a-j^-2|*kh-@-j^-2|*m-@-z^-1|*k-a-p^-1|*kh-o-n^-0|*th-ii-z^-2|*n-aa-z^-2|*m-a-n^-0|*p-e-n^-3|*s-i-w^-4|*d-aa-j^-2|*ng-aa-j^-2|*n-a-z^-3|*kh-a-z^-3|*

Sentence 7

Script

' ข่าวกีฬา ราฟาเอล นาดาล นักเทนนิสหมายเลข 1 ของโลก เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ศึก แกรนด์ สแลม รายการ "เฟรนช์ โอเพน" ที่ประเทศฝรั่งเศส ฉลองวันเกิดย้อนหลัง เอาชนะ มักซิมิเลียน มาร์เตอเรอร์ จาก เยอรมนี 3 เซตรวด 6-3 , 6-2 และ 7-6 (7-4) วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน '

#kh-aa-w^-1|*k-ii-z^-0|l-aa-z^-0|*$3-$3-$3-$3|*r-aa-z^-0|f-aa-z^-0|z-ee-l^-0|*n-aa-z^-0|*d-a-w^-0|*$-$-$-$|*n-a-k^-3|*th-ee-n^-0|n-i-t^-3|m-aa-j^-4|l-ee-k^-2|*n-v-ng^-1|*kh-@@-ng^-4|*l-oo-k^-2|*$-$-$-$|*kh-a-w^-2|*s-uu-z^-1|*r-@@-p^-2|*k-@@-n^-1|*r-@@-ng^-0|*ch-a-z^-3|n-a-z^-3|*l-qq-t^-2|*s-v-k^-1|*$-$-$-$|*kr-xx-n^-0|*s-a-z^-1|l-xx-m^-0|*$-$-$-$|*r-aa-j^-0|k-aa-n^-0|*fr-e-n^-3|*z-oo-z^-0|ph-e-n^-2|*th-ii-z^-2|*pr-a-z^-1|th-ee-t^-2|f-a-z^-1|r-a-ng^-1|s-ee-t^-1|*$3-$3-$3-$3|*ch-a-z^-1|l-@@-ng^-4|*w-a-n^-0|*k-qq-t^-1|*j-@@-n^-3|l-a-ng^-4|*$-$-$-$|*z-a-w^-0|*ch-a-z^-3|n-a-z^-3|*m-a-k^-3|*s-i-z^-3|m-i-z^-3|*l-iia-n^-0|*m-aa-z^-0|t-qq-z^-0|r-qq-z^-0|*$-$-$-$|*c-aa-k^-1|*j-qq-z^-0|r-a-z^-3|m-a-z^-3|n-ii-z^-0|*s-aa-m^-4|*s-e-t^-3|*r-uua-t^-2|*$-$-$-$|*h-o-k^-1|*s-aa-m^-4|*$-$-$-$|*h-o-k^-1|*s-@@-ng^-4|*$-$-$-$|*l-x-z^-3|*c-e-t^-1|*h-o-k^-1|*$-$-$-$|*c-e-t^-1|*s-ii-z^-1|*$-$-$-$|*w-a-n^-0|*c-a-n^-0|*th-ii-z^-2|*s-ii-z^-1|*m-i-z^-3|th-u-z^-1|n-aa-z^-0|j-o-n^-0|*

Sentence 8

Script

' อาหาร (ร้านอาหาร) ส่วนผสม ทอดมันปลากราย • เนื้อปลากราย 500 กรัม • น้ำพริกแกงเผ็ด 1/2 ถ้วย • ไข่ไก่ 1 ฟอง • ถั่วฝักยาวซอย 1 ถ้วยพูนๆ • ใบมะกรูดซอยละเอียด 3 ช้อนโต๊ะ • น้ำปลาอย่างดี 2 ช้อนโต๊ะ วิธีทำ นำทุกอย่างผสมเข้าด้วยกัน แล้วนวดจนเป็นเนื้อเดียวกัน นำไปทอดให้สุก กินคู่กับน้ำจิ้มอาจาด '

#z-aa-z^-0|h-aa-n^-4|*$-$-$-$|*r-aa-n^-3|*z-aa-z^-0|h-aa-n^-4|*$3-$3-$3-$3|*s-uua-n^-1|*ph-a-z^-1|s-o-m^-4|*$-$-$-$|*th-@@-t^-2|*m-a-n^-0|pl-aa-z^-0|kr-aa-j^-0|*$3-$3-$3-$3|*n-vva-z^-3|*pl-aa-z^-0|kr-aa-j^-0|*h-aa-z^-2|r-@@-j^-3|*kr-a-m^-0|*$3-$3-$3-$3|*n-aa-m^-3|phr-i-k^-3|*k-xx-ng^-0|ph-e-t^-1|*khr-v-ng^-2|*th-uua-j^-2|*$3-$3-$3-$3|*kh-a-j^-1|*k-a-j^-1|*n-v-ng^-1|*f-@@-ng^-0|*$3-$3-$3-$3|*th-uua-z^-1|f-a-k^-1|j-aa-w^-0|*s-@@-j^-0|*n-v-ng^-1|*th-uua-j^-2|*ph-uu-n^-0|ph-uu-n^-0|*$3-$3-$3-$3|*b-a-j^-0|*m-a-z^-3|kr-uu-t^-1|*s-@@-j^-0|*l-a-z^-3|z-iia-t^-1|*s-aa-m^-4|*ch-@@-n^-3|*t-o-z^-3|*$3-$3-$3-$3|*n-a-m^-3|*pl-aa-z^-0|*j-aa-ng^-1|*d-ii-z^-0|*s-@@-ng^-4|*ch-@@-n^-3|*t-o-z^-3|*$3-$3-$3-$3|*w-i-z^-3|th-ii-z^-0|*th-a-m^-0|*$-$-$-$|*n-a-m^-0|*th-u-k^-3|*j-aa-ng^-1|*ph-a-z^-1|s-o-m^-4|*kh-a-w^-2|*d-uua-j^-2|*k-a-n^-0|*$-$-$-$|*l-xx-w^-3|*n-uua-t^-2|*c-o-n^-0|*p-e-n^-3|*n-vva-z^-3|*d-iia-w^-0|*k-a-n^-0|*$-$-$-$|*n-a-m^-0|*p-a-j^-0|*th-@@-t^-2|*h-a-j^-2|*s-u-k^-1|*$-$-$-$|*k-i-n^-0|*kh-uu-z^-2|*k-a-p^-1|*n-a-m^-3|*c-i-m^-2|*z-aa-z^-0|c-aa-t^-1|*

Sentence 9

Script

' นำทาง จากถนนพระราม 1 ผ่านด้านหน้าสนามกีฬาแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย) ตรงและผ่านแยกเจริญผล เตรียมชิดซ้าย ผ่านปั๊มเชลล์ จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่ถนนใต้ทางด่วน ขับตรงมาประมาณ 200 เมตร โรงแรมฯ จะอยู่ทางด้านขวามือติดถนน เลี้ยวขวาเข้าโรงแรมฯ '

#n-a-m^-0|*th-aa-ng^-0|*$3-$3-$3-$3|*c-aa-k^-1|*th-a-z^-1|n-o-n^-4|phr-a-z^-3|r-aa-m^-0|*n-v-ng^-1|*$-$-$-$|*ph-aa-n^-1|*d-aa-n^-2|*n-aa-z^-2|*s-a-z^-1|n-aa-m^-4|k-ii-z^-0|l-aa-z^-0|h-xx-ng^-1|ch-aa-t^-2|*$-$-$-$|*s-a-z^-1|n-aa-m^-4|s-u-p^-1|ph-a-z^-3|ch-a-z^-3|l-aa-z^-0|s-a-j^-4|*$3-$3-$3-$3|*tr-o-ng^-0|*l-x-z^-3|*ph-aa-n^-1|*j-xx-k^-2|*c-a-z^-1|r-qq-n^-0|ph-o-n^-4|*$-$-$-$|*tr-iia-m^-0|*ch-i-t^-3|*s-aa-j^-3|*ph-aa-n^-1|*p-a-m^-3|*ch-ee-l^-0|*$-$-$-$|*c-aa-k^-1|*n-a-n^-3|*l-iia-w^-3|*s-aa-j^-3|*th-ii-z^-2|*th-a-z^-1|n-o-n^-4|*t-aa-j^-2|*th-aa-ng^-0|*d-uua-n^-1|*$3-$3-$3-$3|*kh-a-p^-1|*tr-o-ng^-0|*m-aa-z^-0|*pr-a-z^-1|m-aa-n^-0|*s-@@-ng^-4|r-@@-j^-3|*m-ee-t^-3|*$-$-$-$|*r-oo-ng^-0|*r-xx-m^-0|*c-a-z^-1|*j-u-z^-1|*th-aa-ng^-0|*d-aa-n^-2|*khw-aa-z^-4|*m-vv-z^-0|*t-i-t^-1|*th-a-z^-1|n-o-n^-4|*$-$-$-$|*l-iia-w^-3|*khw-aa-z^-4|*kh-a-w^-2|*r-oo-ng^-0|*r-xx-m^-0|*

Sentence 10

Script

' โรงพยาบาล ส่วนโรคนอนไม่หลับนั้นถือเป็นอาการอย่างหนึ่งที่อาจสอดคล้องกับโรคบางชนิด การดื่มหรือรับประทานสารบางอย่างที่ออกฤทธิ์กระตุ้นสมอง เช่น สารคาเฟอีนในกาแฟหรือน้ำอัดลม หรืออาจมีสาเหตุมาจากระดับของสารอาหารบางชนิด เช่น Coenzyme Q10, กรดโฟลิก, สังกะสี และ แมกนีเซียม อยู่ในปริมาณที่ไม่เหมาะสม '

#r-oo-ng^-0|ph-a-z^-3|j-aa-z^-0|b-aa-n^-0|*$3-$3-$3-$3|*s-uua-n^-1|*r-oo-k^-2|*n-@@-n^-0|*m-a-j^-2|*l-a-p^-1|*n-a-n^-3|*$-$-$-$|*th-vv-z^-4|*p-e-n^-3|*z-aa-z^-0|k-aa-n^-0|*j-aa-ng^-1|*n-v-ng^-1|*th-ii-z^-2|*z-aa-t^-1|*s-@@-t^-1|khl-@@-ng^-3|*k-a-p^-1|*r-oo-k^-2|*b-aa-ng^-0|*ch-a-z^-3|n-i-t^-3|*$3-$3-$3-$3|*k-aa-n^-0|*d-vv-m^-1|*r-vv-z^-4|*r-a-p^-3|pr-a-z^-1|th-aa-n^-0|*s-aa-n^-4|*b-aa-ng^-0|*j-aa-ng^-1|*th-ii-z^-2|*z-@@-k^-1|*r-i-t^-3|*kr-a-z^-1|t-u-n^-2|*s-a-z^-1|m-@@-ng^-4|*$3-$3-$3-$3|*ch-e-n^-2|*s-aa-n^-4|kh-aa-z^-0|f-ee-z^-0|z-ii-n^-0|*n-a-j^-0|*k-aa-z^-0|f-xx-z^-0|*r-vv-z^-4|*n-a-m^-3|*z-a-t^-1|*l-o-m^-0|*$-$-$-$|*r-vv-z^-4|*z-aa-t^-1|*m-ii-z^-0|*s-aa-z^-4|h-ee-t^-1|*m-aa-z^-0|*c-aa-k^-1|*r-a-z^-3|d-a-p^-1|*kh-@@-ng^-4|*s-aa-n^-4|*z-aa-z^-0|h-aa-n^-4|*b-aa-ng^-0|*ch-a-z^-3|n-i-t^-3|*$3-$3-$3-$3|*ch-e-n^-2|*$-$-$-$|*k_e-ow_e-s0|eh_e-n_e-s1|z_e-ay_e-m_e-s0|*k_e-y_e-uw_e-s1|*t_e-eh_e-n_e-s1|*$-$-$-$|*kr-o-t^-1|*f-oo-z^-0|l-i-k^-1|*$-$-$-$|*s-a-ng^-4|k-a-z^-1|s-ii-z^-4|*$-$-$-$|*l-x-z^-3|*m-xx-k^-3|n-ii-z^-0|s-iia-m^-2|*$-$-$-$|*j-u-z^-1|*n-a-j^-0|*p-a-z^-1|r-i-z^-3|m-aa-n^-0|*th-ii-z^-2|*m-a-j^-2|*m-@-z^-1|s-o-m^-4|*

Vaja Server

Sentence 1

Script

" ข้อความในโทรศัพท์ คุณมีข้อความใหม่ 1 ข้อความ และมีการแจ้งเตือนจาก Messenger จาก 02 777 7777 ใช้ OTP 161817 (Ref RG9R) เพื่อสมัคร App SCB Easy ใน 5 นาที ห้ามบอก OTP นี้แก่ผู้อื่น ไม่ว่ากรณีใด คุณจะตอบกลับหรืออ่านอีกครั้ง หรือไปที่การแจ้งเตือนอื่นต่อก็ได้ "

#kh-@@-z^-2|khw-aa-m^-0|*n-a-j^-0|*th-oo-z^-0|r-a-z^-3|s-a-p^-1|*$3-$3-$3-$3|*kh-u-n^-0|*m-ii-z^-0|*kh-@@-z^-2|khw-aa-m^-0|*m-a-j^-1|*n-v-ng^-1|*kh-@@-z^-2|khw-aa-m^-0|*$-$-$-$|*l-x-z^-3|*m-ii-z^-0|*k-aa-n^-0|*c-xx-ng^-2|*t-vva-n^-0|*c-aa-k^-1|*$-$-$-$|*m_e-eh_e-s1|s_e-ax_e-n_e-s0|jh_e-er_e-s0|*$3-$3-$3-$3|*c-aa-k^-1|*s-uu-n^-4|s-@@-ng^-4|*$-$-$-$|*c-e-t^-1|c-e-t^-1|c-e-t^-1|*$-$-$-$|*c-e-t^-1|c-e-t^-1|c-e-t^-1|c-e-t^-1|*$3-$3-$3-$3|*ch-a-j^-3|*$-$-$-$|*ow_e-s1|t_e-iy_e-s1|p_e-iy_e-s1|*$-$-$-$|*n-v-ng^-1|*h-o-k^-1|*n-v-ng^-1|*p-xx-t^-1|*n-v-ng^-1|*c-e-t^-1|*$-$-$-$|*r_e-eh_e-f_e-s1|*$-$-$-$|*aa_e-r_e-s1|jh_e-iy_e-s1|*k-aa-w^-2|*aa_e-r_e-s1|*$3-$3-$3-$3|*ph-vva-z^-2|*s-a-z^-1|m-a-k^-1|*$-$-$-$|*ae_e-p_e-s1|*eh_e-s_e-s1|s_e-iy_e-s1|b_e-iy_e-s1|*iy_e-s1|z_e-iy_e-s0|*$-$-$-$|*n-a-j^-0|*h-aa-z^-2|*n-aa-z^-0|th-ii-z^-0|*$3-$3-$3-$3|*h-aa-m^-2|*b-@@-k^-1|*$-$-$-$|*ow_e-s1|t_e-iy_e-s1|p_e-iy_e-s1|*$-$-$-$|*n-ii-z^-3|*k-xx-z^-1|*ph-uu-z^-2|*z-vv-n^-1|*$-$-$-$|*m-a-j^-2|w-aa-z^-2|*k-@@-z^-0|r-a-z^-3|n-ii-z^-0|*d-a-j^-0|*$3-$3-$3-$3|*kh-u-n^-0|*c-a-z^-1|*t-@@-p^-1|*kl-a-p^-1|*r-vv-z^-4|*z-aa-n^-1|*z-ii-k^-1|*khr-a-ng^-3|*$-$-$-$|*r-vv-z^-4|*p-a-j^-0|*th-ii-z^-2|*k-aa-n^-0|*c-xx-ng^-2|*t-vva-n^-0|*z-vv-n^-1|*t-@@-z^-1|*k-@@-z^-2|d-aa-j^-2|*

Sentence 2

Script

" คำประกาศท่าอากาศยาน สวัสดีค่ะ ยินดีต้อนรับสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิมีหอควบคุมที่สูงเป็นอันดับ 2 ของโลก (132.2 เมตร) และอาคารผู้โดยสารเดี่ยวที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก "

#kh-a-m^-0|*pr-a-z^-1|k-aa-t^-1|*th-aa-z^-2|*z-aa-z^-0|k-aa-t^-1|s-a-z^-1|j-aa-n^-0|*$3-$3-$3-$3|*s-a-z^-1|w-a-t^-1|d-ii-z^-0|*kh-a-z^-2|*$-$-$-$|*j-i-n^-0|d-ii-z^-0|*t-@@-n^-2|r-a-p^-3|*s-uu-z^-1|*s-a-z^-1|n-aa-m^-4|b-i-n^-0|s-u-z^-1|w-a-n^-0|n-a-z^-0|ph-uu-m^-0|*$3-$3-$3-$3|*th-aa-z^-2|z-aa-z^-0|k-aa-t^-1|s-a-z^-1|j-aa-n^-0|s-u-z^-1|w-a-n^-0|n-a-z^-0|ph-uu-m^-0|*m-ii-z^-0|*h-@@-z^-4|*kh-uua-p^-2|kh-u-m^-0|*th-ii-z^-2|*s-uu-ng^-4|*p-e-n^-3|*z-a-n^-0|d-a-p^-1|*s-@@-ng^-4|*$-$-$-$|*kh-@@-ng^-4|*l-oo-k^-2|*$-$-$-$|*n-v-ng^-1|r-@@-j^-3|s-aa-m^-4|s-i-p^-1|s-@@-ng^-4|*c-u-t^-1|*s-@@-ng^-4|*$-$-$-$|*m-ee-t^-3|*$-$-$-$|*l-x-z^-3|*z-aa-z^-0|kh-aa-n^-0|*ph-uu-z^-2|*d-oo-j^-0|s-aa-n^-4|*d-iia-w^-1|*$-$-$-$|*th-ii-z^-2|*m-ii-z^-0|*kh-a-z^-1|n-aa-t^-1|*j-a-j^-1|*p-e-n^-3|*z-a-n^-0|d-a-p^-1|*s-aa-m^-4|*kh-@@-ng^-4|*l-oo-k^-2|*

Sentence 3

Script

" คำแนะนำการประกอบสินค้า คลายลูกบิดและปรับความสูงของท่อสแตนเลสที่อยู่ภายในท่อน B ให้สูง 5-7 cm หรือมากกว่า แล้วล็อคลูกบิดให้แน่น จากนั้นตั้งเสาสแตนเลส ปรับความสูงระหว่างพื้นและเพดานให้เหมาะสม ดันเสาสแตนเลสให้ค้ำกับเพดานในแนวตั้ง "

#kh-a-m^-0|*n-x-z^-3|n-a-m^-0|*k-aa-n^-0|*pr-a-z^-1|k-@@-p^-1|*s-i-n^-4|kh-aa-z^-3|*$3-$3-$3-$3|*khl-aa-j^-0|*l-uu-k^-2|b-i-t^-1|*$-$-$-$|*l-x-z^-3|*pr-a-p^-1|*khw-aa-m^-0|*s-uu-ng^-4|*kh-@@-ng^-4|*th-@@-z^-2|*s-a-z^-1|t-xx-n^-0|l-ee-t^-1|*th-ii-z^-2|*j-u-z^-1|*ph-aa-j^-0|*n-a-j^-0|*th-@-n^-2|*b-ii-z^-0|*h-a-j^-2|*s-uu-ng^-4|*$-$-$-$|*h-aa-z^-2|*th-v-ng^-4|*c-e-t^-1|*s-e-n^-3|t-i-z^-1|m-ee-t^-2|*$-$-$-$|*r-vv-z^-4|*m-aa-k^-2|*kw-aa-z^-1|*$-$-$-$|*l-xx-w^-3|*l-@-k^-3|*l-uu-k^-2|*b-i-t^-1|*h-a-j^-2|*n-x-n^-2|*$3-$3-$3-$3|*c-aa-k^-1|*n-a-n^-3|*t-a-ng^-2|*s-a-w^-4|s-a-z^-1|t-xx-n^-0|l-ee-t^-1|*$-$-$-$|*pr-a-p^-1|*khw-aa-m^-0|*s-uu-ng^-4|*r-a-z^-3|w-aa-ng^-1|*ph-vv-n^-3|*l-x-z^-3|*ph-ee-z^-0|d-aa-n^-0|*h-a-j^-2|*m-@-z^-1|s-o-m^-4|*$-$-$-$|*d-a-n^-0|*s-a-w^-4|s-a-z^-1|t-xx-n^-0|l-ee-t^-1|*h-a-j^-2|*kh-a-m^-3|*k-a-p^-1|*ph-ee-z^-0|d-aa-n^-0|*n-a-j^-0|*n-xx-w^-0|*t-a-ng^-2|*

Sentence 4

Script

" ข่าวการเมืองพร้อมตัวย่อและชื่อแปลก นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ประธานมูลนิธิมวลมหาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย กล่าวผ่านเฟซบุ๊ก @actparty ว่า ได้ตัดสินใจเข้าร่วมงานการเมืองกับพรรครวมพลังประชาชาติไทย หรือ รปช. พร้อมระบุว่าพรรคนี้ไม่ใช่พรรคกปปส. เนื่องจาก กปปส.ยุติบทบาทไปตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2557 เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามารักษาการณ์ในประเทศ "

#kh-aa-w^-1|*k-aa-n^-0|*m-vva-ng^-0|*phr-@@-m^-3|*t-uua-z^-0|*j-@@-z^-2|*l-x-z^-3|*ch-vv-z^-2|*pl-xx-k^-1|*$3-$3-$3-$3|*n-aa-j^-0|s-u-z^-1|th-ee-p^-2|*th-vva-k^-2|*s-u-z^-1|b-a-n^-0|*$-$-$-$|*pr-a-z^-1|th-aa-n^-0|*m-uu-n^-0|l-a-z^-3|n-i-z^-3|th-i-z^-3|m-uua-n^-0|m-a-z^-3|h-aa-z^-4|pr-a-z^-1|ch-aa-z^-0|ch-o-n^-0|ph-vva-z^-2|*k-aa-n^-0|*p-a-z^-1|t-i-z^-1|r-uu-p^-2|*pr-a-z^-1|th-ee-t^-2|th-a-j^-0|*$-$-$-$|*kl-aa-w^-1|*ph-aa-n^-1|*f-ee-t^-3|b-u-k^-3|*z-x-t^-2|*ae_e-k_e-t_e-s1|p_e-aa_e-r_e-s1|t_e-iy_e-s0|*$3-$3-$3-$3|*w-aa-z^-2|*d-aa-j^-2|*t-a-t^-1|s-i-n^-4|c-a-j^-0|*kh-a-w^-2|*r-uua-m^-2|*ng-aa-n^-0|*k-aa-n^-0|*m-vva-ng^-0|*$-$-$-$|*k-a-p^-1|*ph-a-k^-3|*r-uua-m^-0|*phl-a-ng^-0|pr-a-z^-1|ch-aa-z^-0|ch-aa-t^-2|th-a-j^-0|*$-$-$-$|*r-vv-z^-4|*r-@@-z^-0|p-@@-z^-0|ch-@@-z^-0|*$-$-$-$|*phr-@@-m^-3|*r-a-z^-3|b-u-z^-1|*w-aa-z^-2|*ph-a-k^-3|*n-ii-z^-3|*m-a-j^-2|*ch-a-j^-2|*ph-a-k^-3|*k-@@-z^-0|p-@@-z^-0|p-@@-z^-0|s-@@-z^-4|*$3-$3-$3-$3|*n-vva-ng^-2|*c-aa-k^-1|*k-@@-z^-0|p-@@-z^-0|p-@@-z^-0|s-@@-z^-4|*j-u-t^-3|t-i-z^-1|*b-o-t^-1|b-aa-t^-1|*p-a-j^-0|*t-a-ng^-2|t-xx-z^-1|*w-a-n^-0|*th-ii-z^-2|*j-ii-z^-2|s-i-p^-1|s-@@-ng^-4|*phr-v-t^-3|s-a-z^-1|ph-aa-z^-0|kh-o-m^-0|*s-@@-ng^-4|h-aa-z^-2|h-aa-z^-2|c-e-t^-1|*$-$-$-$|*m-vva-z^-2|*kh-a-z^-3|n-a-z^-3|*r-a-k^-3|s-aa-z^-4|*khw-aa-m^-0|*s-a-z^-1|ng-o-p^-1|h-xx-ng^-1|ch-aa-t^-2|*kh-@@-z^-0|s-@@-z^-4|ch-@@-z^-0|*$-$-$-$|*kh-a-w^-2|*m-aa-z^-0|*r-a-k^-3|s-aa-z^-4|k-aa-n^-0|*n-a-j^-0|*pr-a-z^-1|th-ee-t^-2|*

Sentence 5

Script

' ส่วนหนึ่งของนิทาน เศรษฐีบอกว่า “ถ้าเช่นนั้นเรามาพนันกันดีไหม ข้าจะหยิบกรวดสองก้อนขึ้นมาจากสวนกรวด ใส่ในถุงผ้านี้ ก้อนหนึ่งสีดำ ก้อนหนึ่งสีขาว ให้ลูกสาวของท่านหยิบก้อนกรวดจากถุงนี้ หากนางหยิบได้ก้อนสีขาว ข้าจะยกหนี้สินให้ท่าน และนางไม่ต้องแต่งงานกับข้า” '

#s-uua-n^-1|*n-v-ng^-1|*kh-@@-ng^-4|*n-i-z^-3|th-aa-n^-0|*$3-$3-$3-$3|*s-ee-t^-1|th-ii-z^-4|*b-@@-k^-1|*w-aa-z^-2|*$-$-$-$|*th-aa-z^-2|*ch-e-n^-2|*n-a-n^-3|*r-a-w^-0|*m-aa-z^-0|*ph-a-z^-3|n-a-n^-0|*k-a-n^-0|*d-ii-z^-0|*m-a-j^-4|*$-$-$-$|*kh-aa-z^-2|*c-a-z^-1|*j-i-p^-1|*kr-uua-t^-1|*s-@@-ng^-4|*k-@@-n^-2|*kh-v-n^-2|*m-aa-z^-0|*c-aa-k^-1|*s-uua-n^-4|kr-uua-t^-1|*$-$-$-$|*s-a-j^-1|*n-a-j^-0|*th-u-ng^-4|*ph-aa-z^-2|*n-ii-z^-3|*$-$-$-$|*k-@@-n^-2|*n-v-ng^-1|*s-ii-z^-4|*d-a-m^-0|*$-$-$-$|*k-@@-n^-2|*n-v-ng^-1|*s-ii-z^-4|*kh-aa-w^-4|*$3-$3-$3-$3|*h-a-j^-2|*l-uu-k^-2|*s-aa-w^-4|*kh-@@-ng^-4|*th-a-n^-2|*j-i-p^-1|*k-@@-n^-2|*kr-uua-t^-1|*c-aa-k^-1|*th-u-ng^-4|*n-ii-z^-3|*$-$-$-$|*h-aa-k^-1|*n-aa-ng^-0|*j-i-p^-1|*d-aa-j^-2|*k-@@-n^-2|*s-ii-z^-4|*kh-aa-w^-4|*$-$-$-$|*kh-aa-z^-2|*c-a-z^-1|*j-o-k^-3|*n-ii-z^-2|s-i-n^-4|*h-a-j^-2|*th-a-n^-2|*$-$-$-$|*l-x-z^-3|*n-aa-ng^-0|*m-a-j^-2|*t-@@-ng^-2|*t-x-ng^-1|ng-aa-n^-0|*k-a-p^-1|*kh-aa-z^-2|*

Sentence 6

Script

' รีวิวสินค้า มาที่ตัวแรกนะคะ TOFU whitening sleeping pack ตัวนี้ทาแล้วตื่นขึ้นมาหน้านุ่มสุดๆไปเลยค่ะ ชนะเลิศกว่าตัวอื่นมากเรื่องหน้านุ่มนะคะ แต่ติดตรงที่ตื่นเช้ามาแล้วจะให้ความรู้สึกที่หน้าเยิ้มมากไปนิดนึง อาจจะไม่ค่อยเหมาะกับคนที่หน้ามันเป็นสิวได้ง่ายนะคะ '

#r-ii-z^-0|*w-i-w^-0|*s-i-n^-4|kh-aa-z^-3|*$3-$3-$3-$3|*m-aa-z^-0|*th-ii-z^-2|*t-uua-z^-0|*r-xx-k^-2|*n-a-z^-3|*kh-a-z^-3|*$-$-$-$|*t_e-ow_e-s1|f_e-uw_e-s0|*w_e-ay_e-s1|t_e-ax_e-s0|n_e-ih_e-ng_e-s0|*s_e-l_e-iy_e-s1|p_e-ih_e-ng_e-s0|*p_e-ae_e-k_e-s1|*$-$-$-$|*t-uua-z^-0|*n-ii-z^-3|*th-aa-z^-0|*l-xx-w^-3|*t-vv-n^-1|*kh-v-n^-2|*m-aa-z^-0|*n-aa-z^-2|*n-u-m^-2|*s-u-t^-1|s-u-t^-1|*p-a-j^-0|*l-qq-j^-0|*kh-a-z^-2|*$-$-$-$|*ch-a-z^-3|n-a-z^-3|*l-qq-t^-2|*kw-aa-z^-1|*t-uua-z^-0|*z-vv-n^-1|*m-aa-k^-2|*r-vva-ng^-2|*n-aa-z^-2|*n-u-m^-2|*n-a-z^-3|*kh-a-z^-3|*$3-$3-$3-$3|*t-xx-z^-1|*t-i-t^-1|*tr-o-ng^-0|*th-ii-z^-2|*t-vv-n^-1|*ch-aa-w^-3|*m-aa-z^-0|*l-xx-w^-3|*$-$-$-$|*c-a-z^-1|*h-a-j^-2|*khw-aa-m^-0|*r-uu-z^-3|s-v-k^-1|*th-ii-z^-2|*n-aa-z^-2|*j-qq-m^-3|*m-aa-k^-2|*p-a-j^-0|*n-i-t^-3|*n-v-ng^-0|*$-$-$-$|*z-aa-t^-1|*c-a-z^-1|*m-a-j^-2|*kh-@-j^-2|*m-@-z^-1|*k-a-p^-1|*kh-o-n^-0|*th-ii-z^-2|*n-aa-z^-2|*m-a-n^-0|*p-e-n^-3|*s-i-w^-4|*d-aa-j^-2|*ng-aa-j^-2|*n-a-z^-3|*kh-a-z^-3|*

Sentence 7

Script

' ข่าวกีฬา ราฟาเอล นาดาล นักเทนนิสหมายเลข 1 ของโลก เข้าสู่รอบก่อนรองชนะเลิศ ศึก แกรนด์ สแลม รายการ "เฟรนช์ โอเพน" ที่ประเทศฝรั่งเศส ฉลองวันเกิดย้อนหลัง เอาชนะ มักซิมิเลียน มาร์เตอเรอร์ จาก เยอรมนี 3 เซตรวด 6-3 , 6-2 และ 7-6 (7-4) วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน '

#kh-aa-w^-1|*k-ii-z^-0|l-aa-z^-0|*$3-$3-$3-$3|*r-aa-z^-0|f-aa-z^-0|z-ee-l^-0|*n-aa-z^-0|*d-a-w^-0|*$-$-$-$|*n-a-k^-3|*th-ee-n^-0|n-i-t^-3|m-aa-j^-4|l-ee-k^-2|*n-v-ng^-1|*kh-@@-ng^-4|*l-oo-k^-2|*$-$-$-$|*kh-a-w^-2|*s-uu-z^-1|*r-@@-p^-2|*k-@@-n^-1|*r-@@-ng^-0|*ch-a-z^-3|n-a-z^-3|*l-qq-t^-2|*s-v-k^-1|*$-$-$-$|*kr-xx-n^-0|*s-a-z^-1|l-xx-m^-0|*$-$-$-$|*r-aa-j^-0|k-aa-n^-0|*fr-e-n^-3|*z-oo-z^-0|ph-e-n^-2|*th-ii-z^-2|*pr-a-z^-1|th-ee-t^-2|f-a-z^-1|r-a-ng^-1|s-ee-t^-1|*$3-$3-$3-$3|*ch-a-z^-1|l-@@-ng^-4|*w-a-n^-0|*k-qq-t^-1|*j-@@-n^-3|l-a-ng^-4|*$-$-$-$|*z-a-w^-0|*ch-a-z^-3|n-a-z^-3|*m-a-k^-3|*s-i-z^-3|m-i-z^-3|*l-iia-n^-0|*m-aa-z^-0|t-qq-z^-0|r-qq-z^-0|*$-$-$-$|*c-aa-k^-1|*j-qq-z^-0|r-a-z^-3|m-a-z^-3|n-ii-z^-0|*s-aa-m^-4|*s-e-t^-3|*r-uua-t^-2|*$-$-$-$|*h-o-k^-1|*s-aa-m^-4|*$-$-$-$|*h-o-k^-1|*s-@@-ng^-4|*$-$-$-$|*l-x-z^-3|*c-e-t^-1|*h-o-k^-1|*$-$-$-$|*c-e-t^-1|*s-ii-z^-1|*$-$-$-$|*w-a-n^-0|*c-a-n^-0|*th-ii-z^-2|*s-ii-z^-1|*m-i-z^-3|th-u-z^-1|n-aa-z^-0|j-o-n^-0|*

Sentence 8

Script

' อาหาร (ร้านอาหาร) ส่วนผสม ทอดมันปลากราย • เนื้อปลากราย 500 กรัม • น้ำพริกแกงเผ็ด 1/2 ถ้วย • ไข่ไก่ 1 ฟอง • ถั่วฝักยาวซอย 1 ถ้วยพูนๆ • ใบมะกรูดซอยละเอียด 3 ช้อนโต๊ะ • น้ำปลาอย่างดี 2 ช้อนโต๊ะ วิธีทำ นำทุกอย่างผสมเข้าด้วยกัน แล้วนวดจนเป็นเนื้อเดียวกัน นำไปทอดให้สุก กินคู่กับน้ำจิ้มอาจาด '

#z-aa-z^-0|h-aa-n^-4|*$-$-$-$|*r-aa-n^-3|*z-aa-z^-0|h-aa-n^-4|*$3-$3-$3-$3|*s-uua-n^-1|*ph-a-z^-1|s-o-m^-4|*$-$-$-$|*th-@@-t^-2|*m-a-n^-0|pl-aa-z^-0|kr-aa-j^-0|*$3-$3-$3-$3|*n-vva-z^-3|*pl-aa-z^-0|kr-aa-j^-0|*h-aa-z^-2|r-@@-j^-3|*kr-a-m^-0|*$3-$3-$3-$3|*n-aa-m^-3|phr-i-k^-3|*k-xx-ng^-0|ph-e-t^-1|*khr-v-ng^-2|*th-uua-j^-2|*$3-$3-$3-$3|*kh-a-j^-1|*k-a-j^-1|*n-v-ng^-1|*f-@@-ng^-0|*$3-$3-$3-$3|*th-uua-z^-1|f-a-k^-1|j-aa-w^-0|*s-@@-j^-0|*n-v-ng^-1|*th-uua-j^-2|*ph-uu-n^-0|ph-uu-n^-0|*$3-$3-$3-$3|*b-a-j^-0|*m-a-z^-3|kr-uu-t^-1|*s-@@-j^-0|*l-a-z^-3|z-iia-t^-1|*s-aa-m^-4|*ch-@@-n^-3|*t-o-z^-3|*$3-$3-$3-$3|*n-a-m^-3|*pl-aa-z^-0|*j-aa-ng^-1|*d-ii-z^-0|*s-@@-ng^-4|*ch-@@-n^-3|*t-o-z^-3|*$3-$3-$3-$3|*w-i-z^-3|th-ii-z^-0|*th-a-m^-0|*$-$-$-$|*n-a-m^-0|*th-u-k^-3|*j-aa-ng^-1|*ph-a-z^-1|s-o-m^-4|*kh-a-w^-2|*d-uua-j^-2|*k-a-n^-0|*$-$-$-$|*l-xx-w^-3|*n-uua-t^-2|*c-o-n^-0|*p-e-n^-3|*n-vva-z^-3|*d-iia-w^-0|*k-a-n^-0|*$-$-$-$|*n-a-m^-0|*p-a-j^-0|*th-@@-t^-2|*h-a-j^-2|*s-u-k^-1|*$-$-$-$|*k-i-n^-0|*kh-uu-z^-2|*k-a-p^-1|*n-a-m^-3|*c-i-m^-2|*z-aa-z^-0|c-aa-t^-1|*

Sentence 9

Script

' นำทาง จากถนนพระราม 1 ผ่านด้านหน้าสนามกีฬาแห่งชาติ (สนามศุภชลาศัย) ตรงและผ่านแยกเจริญผล เตรียมชิดซ้าย ผ่านปั๊มเชลล์ จากนั้นเลี้ยวซ้ายที่ถนนใต้ทางด่วน ขับตรงมาประมาณ 200 เมตร โรงแรมฯ จะอยู่ทางด้านขวามือติดถนน เลี้ยวขวาเข้าโรงแรมฯ '

#n-a-m^-0|*th-aa-ng^-0|*$3-$3-$3-$3|*c-aa-k^-1|*th-a-z^-1|n-o-n^-4|phr-a-z^-3|r-aa-m^-0|*n-v-ng^-1|*$-$-$-$|*ph-aa-n^-1|*d-aa-n^-2|*n-aa-z^-2|*s-a-z^-1|n-aa-m^-4|k-ii-z^-0|l-aa-z^-0|h-xx-ng^-1|ch-aa-t^-2|*$-$-$-$|*s-a-z^-1|n-aa-m^-4|s-u-p^-1|ph-a-z^-3|ch-a-z^-3|l-aa-z^-0|s-a-j^-4|*$3-$3-$3-$3|*tr-o-ng^-0|*l-x-z^-3|*ph-aa-n^-1|*j-xx-k^-2|*c-a-z^-1|r-qq-n^-0|ph-o-n^-4|*$-$-$-$|*tr-iia-m^-0|*ch-i-t^-3|*s-aa-j^-3|*ph-aa-n^-1|*p-a-m^-3|*ch-ee-l^-0|*$-$-$-$|*c-aa-k^-1|*n-a-n^-3|*l-iia-w^-3|*s-aa-j^-3|*th-ii-z^-2|*th-a-z^-1|n-o-n^-4|*t-aa-j^-2|*th-aa-ng^-0|*d-uua-n^-1|*$3-$3-$3-$3|*kh-a-p^-1|*tr-o-ng^-0|*m-aa-z^-0|*pr-a-z^-1|m-aa-n^-0|*s-@@-ng^-4|r-@@-j^-3|*m-ee-t^-3|*$-$-$-$|*r-oo-ng^-0|*r-xx-m^-0|*c-a-z^-1|*j-u-z^-1|*th-aa-ng^-0|*d-aa-n^-2|*khw-aa-z^-4|*m-vv-z^-0|*t-i-t^-1|*th-a-z^-1|n-o-n^-4|*$-$-$-$|*l-iia-w^-3|*khw-aa-z^-4|*kh-a-w^-2|*r-oo-ng^-0|*r-xx-m^-0|*

Sentence 10

Script

' โรงพยาบาล ส่วนโรคนอนไม่หลับนั้นถือเป็นอาการอย่างหนึ่งที่อาจสอดคล้องกับโรคบางชนิด การดื่มหรือรับประทานสารบางอย่างที่ออกฤทธิ์กระตุ้นสมอง เช่น สารคาเฟอีนในกาแฟหรือน้ำอัดลม หรืออาจมีสาเหตุมาจากระดับของสารอาหารบางชนิด เช่น Coenzyme Q10, กรดโฟลิก, สังกะสี และ แมกนีเซียม อยู่ในปริมาณที่ไม่เหมาะสม '

#r-oo-ng^-0|ph-a-z^-3|j-aa-z^-0|b-aa-n^-0|*$3-$3-$3-$3|*s-uua-n^-1|*r-oo-k^-2|*n-@@-n^-0|*m-a-j^-2|*l-a-p^-1|*n-a-n^-3|*$-$-$-$|*th-vv-z^-4|*p-e-n^-3|*z-aa-z^-0|k-aa-n^-0|*j-aa-ng^-1|*n-v-ng^-1|*th-ii-z^-2|*z-aa-t^-1|*s-@@-t^-1|khl-@@-ng^-3|*k-a-p^-1|*r-oo-k^-2|*b-aa-ng^-0|*ch-a-z^-3|n-i-t^-3|*$3-$3-$3-$3|*k-aa-n^-0|*d-vv-m^-1|*r-vv-z^-4|*r-a-p^-3|pr-a-z^-1|th-aa-n^-0|*s-aa-n^-4|*b-aa-ng^-0|*j-aa-ng^-1|*th-ii-z^-2|*z-@@-k^-1|*r-i-t^-3|*kr-a-z^-1|t-u-n^-2|*s-a-z^-1|m-@@-ng^-4|*$3-$3-$3-$3|*ch-e-n^-2|*s-aa-n^-4|kh-aa-z^-0|f-ee-z^-0|z-ii-n^-0|*n-a-j^-0|*k-aa-z^-0|f-xx-z^-0|*r-vv-z^-4|*n-a-m^-3|*z-a-t^-1|*l-o-m^-0|*$-$-$-$|*r-vv-z^-4|*z-aa-t^-1|*m-ii-z^-0|*s-aa-z^-4|h-ee-t^-1|*m-aa-z^-0|*c-aa-k^-1|*r-a-z^-3|d-a-p^-1|*kh-@@-ng^-4|*s-aa-n^-4|*z-aa-z^-0|h-aa-n^-4|*b-aa-ng^-0|*ch-a-z^-3|n-i-t^-3|*$3-$3-$3-$3|*ch-e-n^-2|*$-$-$-$|*k_e-ow_e-s0|eh_e-n_e-s1|z_e-ay_e-m_e-s0|*k_e-y_e-uw_e-s1|*t_e-eh_e-n_e-s1|*$-$-$-$|*kr-o-t^-1|*f-oo-z^-0|l-i-k^-1|*$-$-$-$|*s-a-ng^-4|k-a-z^-1|s-ii-z^-4|*$-$-$-$|*l-x-z^-3|*m-xx-k^-3|n-ii-z^-0|s-iia-m^-2|*$-$-$-$|*j-u-z^-1|*n-a-j^-0|*p-a-z^-1|r-i-z^-3|m-aa-n^-0|*th-ii-z^-2|*m-a-j^-2|*m-@-z^-1|s-o-m^-4|*