Contact us


 


หน่วยปฏิบัติการวิจัยวิทยาการมนุษยภาษา
ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ
112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 02-564-6900 ต่อ 2230-2232 
โทรสาร 02-564-6872
ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น
 

Applications(แอปพลิเคชั่น)

Partners(พันธมิตร)

Statistic

Content View Hits : 93696428