Lao audio samples


Example 1

ແຜນງານສົ່ງເສີມໃຫ້ອະນຸພາກພື້ນແມ່ນ້ຳຂອງກາຍເປັນຈຸດປາຍທາງທ່ອງທ່ຽວອັນດຽວກັນ

{mgmediabot2}path=audio/lao1.wav|width=300|height=45{/mgmediabot2}

Example 2

ລາວກັບອົງການໃນບັນຫາປະເທດດ້ອຍພັດທະນາແລະປະເທດກຳລັງພັດທະນາ

ທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນຕິດທະເລອານຸກຳມະການຖະແຫລງຂ່າວຈັດກອງປະຊຸມກະກຽມຮັບ

ໃຊ້ກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີຕ່າງປະເທດອາຊຽນໃນວັນທີ

{mgmediabot2}path=audio/lao2.wav|width=300|height=45{/mgmediabot2}

Example 3

ທ່ານ ຢົງ ຈັນທະລັງສີຫົວຫນ້າກົມການຂ່າວຮອງຫົວຫນ້າອານຸກຳມະການຖະແຫລງຂ່າວ

{mgmediabot2}path=audio/lao3.wav|width=300|height=45{/mgmediabot2}

Example 4

ລັດຖະບານສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວຖືເປັນກຽດຢ່າງສູງທີ່ໄດ້ເປັນ

ເຈົ້າພາບຈັດກອງປະຊຸມລັດຖະມົນຕີການຕ່າງປະເທດອາຊຽນຄັ້ງທີ

{mgmediabot2}path=audio/lao4.wav|width=300|height=45{/mgmediabot2}


................................................................................................................................................ ................................................................................................................................
............................................. ............................................